Poniżej znajdziesz szczegółowe informację w jaki sposób:

  • Utworzyć konto w sklepie internetowym
  • Złożyć zamówienie w sklepie internetowym
  • Zapisać się na Newsletter

Regulamin sklepu dostępny jest tutaj https://www.ampgroup.com.pl/regulamin

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w powyższym regulaminie Sklepu Internetowego.

1. Utworzenie Konta

1.1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym należy na stronie internetowej Sklepu Internetowego https://www.ampgroup.com.pl/profiles-add-pl?user_type=C w Formularzu Rejestracji podać następujące dane:
1.1.1. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres poczty elektronicznej; hasło; specjalizacja; numer prawa wykonywania zawodu; imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; miasto.
1.2. Następnie należy zaakceptować Regulamin i wpisać kod weryfikacyjny. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie stosownego check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu.
1.3. Następnie należy kliknąć pole „Zarejestruj się” – w tym momencie do Usługodawcy zostaje przesłana prośba o utworzenia Konta. Usługodawca w ciągu 1 Dnia Roboczego dokonuje weryfikacji danych podanych w trakcie tworzenia Konta i w razie pomyślnej weryfikacji akceptuje prośbę o utworzenia Konta – w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.

2. Złożenie Zamówienia

2.1. Stroną Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą może być wyłącznie Klient. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest uprzednie utworzenie Konta w Sklepie Internetowym i zalogowanie się na nie.
2.2. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widocznego na stronie Sklepu Internetowego. Do wyszukania danego Produktu Klient ma możliwość skorzystania także z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
2.3. Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu, jego cena oraz informacja o dostępności. Klient ma również możliwość wyboru ilości Produktu. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Dodaj do koszyka”.
2.4. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i Klient w nowowyświetlonym oknie klika pole „Kasa”. Klient może również kliknąć na pole w górnym panelu Sklepu Internetowego z ilością wybranych Produktów (x produkt-y wartość x) a następnie w nowowyświetlonym oknie klika pole „Kasa” . Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:
2.4.1. Klient jest informowany o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych Produktów.
2.4.2. Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia (np. usunięcie Produktów).
2.4.3. Klient, który nie składał wcześniej Zamówienia podaje następujące dane: nazwa firmy; numer NIP; imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; ulica; numer domu/lokalu; miasto; kraj oraz kod pocztowy. Klient, który już składał wcześniej Zamówienie ma możliwość na tym etapie ich zmiany. W wypadku adresu do wysyłki innego niż podany wyżej Klient ma możliwość jego podania.
2.5. Następnie należy kliknąć pole „Kontynuacja” i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego na której Klient wybiera sposób dostawy i płatności oraz jest jednocześnie informowany o ich koszcie. Na tym etapie Klient jest informowany również o terminie dostawy oraz ma możliwość dodania uwag do Zamówienia.
2.6. Następnie należy kliknąć pole „Kontynuacja” i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego na której Klient wybiera ponownie sposób płatności. Na tym etapie Klient jest informowany również o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy i płatności.
2.7. Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie stosownego check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu. Na tym etapie Klient ma również możliwość zapisania się na Newsletter.
2.8. Następnie należy kliknąć przycisk „Złóż zamówienie” – w tym momencie w wypadku płatności za pobraniem zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia. W wypadku płatności elektronicznych do złożenia Zamówienia niezbędne jest jeszcze dokonanie płatności – Zamówienie w tym wypadku zostaje złożone w momencie dokonania płatności przez Klienta.

3. Newsletter

3.1. Zapisanie się na Newsletter jest możliwe poprzez zaznaczenie stosownej opcji w trakcie procedury składania Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Klient zostaje zapisany także na Newsletter.

4. Informacje dodatkowe

4.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
4.1.1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” w pkt. 2.8. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Zmień” i zmianie danej pozycji w podsumowaniu składanego Zamówienia.
4.1.2. Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.
4.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:
4.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.
4.2.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:
4.2.2.1. przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.
4.2.2.2. przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
4.2.3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.